Zoran Tomić, Marko Sapunar
Politička misao (br. 2.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2004