Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjige
Ivan Tomić, Zoran Tomić, Davor Pavić, Tomislav Madžar, Damir Primorac
Godina izdanja: 2019


Knjiga je dostupna za pregled i čitanje na poveznici Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjiga je dostupna za preuzimanje na poveznici PREUZMI KNJIGU

Politički odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2017

Fenomen odnosa s javnošću u politici još je uvijek nedovoljno istražen. Uz nedostatak odgovarajuće literature i istraživanja, problem je i u tome točno odrediti što se sve danas podrazumijeva pod političkim odnosima s javnošću. Jedna se skupina autora ograničava samo na odnose s javnošću političkih stranaka, dok druga ide znatno šire i u tome segmentu sagledava komunikaciju u državnim tijelima kao i stranačku komunikaciju. Zbog činjenice kako je teško, ili nemoguće, danas u političkom procesu odvojiti stranačku od komunikacije državnih tijela, i koncept odnosa sa javnošću u ovoj knjizi znatno je širi, a proširen je i na druga srodna područja. Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima diplomantima, a sadržaj knjige bit će od koristi i praktičarima u političkim odnosima s javnošću te političarima i novinarima.

Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2016.)

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2016

Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige dr. sc. Zorana Tomića “Odnosi s javnošću: Teorija i praksa”. Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom, dopunjenom i izmijenjenom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja u ovom izdanju pojavljuju se i određene nove cjeline. Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnosa s javnošću. Zahvaljujući svojoj cjelovitosti knjiga je uvrštena kao obvezna literatura na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na više sveučilišta i visokih škola, poput: Zagreba, Sarajeva, Beograda, Skoplja, Podgorice, Mostara, Dubrovnika, Tuzle, Banja Luke, Splita, Osijeka, Zenice i dr.

Politički marketing: Načela i primjene

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2014

Autor daje teorijski okvir ali i praktične modele organiziranja, oblikovanja i provedbe moderne izborne kampanje. Treba istaknuti teme poput: planiranje i organizacija izborne kampanje, ciljevi, segmentiranje izbornog tijela, komuniciranje u kampanji, odnosi s medijima, upravljanje imidžom, upravljanje događajima, negativna kampanja, reklamna i promotivna sredstva i dr.

Teorije i modeli odnosa s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Autor je vrlo važnom području odnosa s javnošću pristupio interdisciplinarno. Koristeći se suvremenom svjetskom literaturom uspio je „izolirati“ ključne teorije i smjestiti ih u okvir koji će nedvojbeno imati važno mjesto, kako u teoriji odnosa s javnošću tako i u praksi.

PR Blog: Odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Riječ je o prvom tiskanom i drugom online izdanju knjige. Weblogovi ili popularno zvani blogovi već više godina, i kod nas, jedan su od najvećih trendova na internetu. Istina, razdoblje od 2001. do 2003. godine u svijetu se često zove “zlatno doba bloga”, jer je baš tih godina blog doživio svoju najveću popularnost. Weblogovi (internetski blogovi) nametnuli su se na sceni internetskih sadržaja zato što je ta tehnologija jednostavna i jako učinkovita za plasiranje osobnih (ili onih organizacije) stajališta u javnosti. Blog je, dakle, posebna vrsta web stranice koju kreira i održava osoba određenih, snažnih interesa, a koja želi svijetu predstaviti svoje ideje ili znanje. Autor je tekstove, tj. kolumne ili PR blogove, podijelio u nekoliko područja. Dominiraju PR kolumne i njih je oko 60 posto. Tu su tekstovi s područja političke komunikacije i političkog marketinga, politike, novinarstva odnosno komunikologije i dr. Knjiga je namijenjena prvenstveno akademskoj zajednici, studentima, stručnjacima i praktičarima u odnosima s javnošću (PR svijet), medijima (novinarima), ali i široj čitalačkoj publici koju zanima područje odnosa s javnošću.

Osnove političkog komuniciranja

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2012

Riječ je o najobuhvatnijem udžbeniku iz suvremenog političkog komuniciranja na hrvatskom, bosanskom i srpskom jezičkom području. Autor je informativno i iscrpno izložio sve relevantne teorijske i praktične aspekte političke komunikacije u suvremenim demokratskim političkim i društvenim sustavima.

Strategija izbornih kampanja

Knjige
Zoran Tomić, Besim Spahić, Ivica Granić
Synopsis
Zagreb - Sarajevo
Godina izdanja: 2008

Pred nama je sigurno najsveobuhvatnija knjiga, koja proučava gotovo sve segmente predizbornih, izbornih i post izbornih aktivnosti političkih stranaka u tzv. izbornom marketingu. Naslovljena kao „strategije izbornih kampanja„ knjiga trojice već renomiranih autora sa ovoga područja na preko tristopedeset stranica i kroz 34 poglavlja (od kojih je svako i cjelina za sebe), uz obimnu literaturu, sastavljenu od djela gotovo svih relevantnih inozemnih i autora s područja jugoistočne Europe (oko 500 bibliografskih jedinica) gotovo cjelovito objašnjava multikompleksnost zamisli i kreacije originalne strategije stranačkih izbornih kampanja, te njihovu operacionalizaciju do najsitnijih detalja i svakako, njihovog operativno-taktičkog vodjenje u vrijeme pred izbore, u vrijeme izbora, te u postizbornom/međuizbornom razdoblju.

Ova knjiga će sigurno koristiti svima onima koji se teorijski bave pitanjima političkog i stranačkog marketinga te izbornim kampanjama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ako i za jednu oblast važi ona latinska „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ onda je to politika, čiji su temeljni profilatori političke stranke i pokreti, od kojih se danas više nego ikad očekuje vrhunska izobrazba vodećih kadrova i stroga profesionalnost, mjerena i sankcioanirana demokratski izobraženim i profiliranim internim i eksternim javnostima.

Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2008.)

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2008

U 35 poglavlja autor je obradio profesiju odnosa s javnošću, teorije i modele odnosa s javnošću, proces upravljanja u odnosima s javnošću, praksu odnosa s javnošću, političke odnose s javnošću, tehnike u odnosima s javnošću, pravo i etiku kao i globalne trendove u odnosima javnošću.

Javno komuniciranje: Pravo i etika

Knjige
Zoran Tomić, Marko Sapunar, Marinko Jurilj, Slavica Juka
Sveučilište u Mostaru, Mostar
Godina izdanja: 2007

Suvremeno novinarstvo danas prožimaju dva susutava pravila. Jedan je pravni/zakonski, a drugi je etički. Oba sustava svakodnevno određuju rad redakcije  i pri tomu se djelomično međusobno preklapaju, a djelomično i dopunjuju. Oni određuju zakonski i etički ambijent u kojem djeluju suvremeni novinari. A nije to kroz povijest uvijek bilo tako. Ideja, a time i borba za zaštitu ljudskih prava i sloboda, stara je koliko formalno postoje organizirane ljudske zajednice. To potvrđuje da su ljudska prava i slobode najvažnija pitanja čovjekove egzistencije. Danas ih čine sva ona načela, norme i standardi koji jamče osobna, politička, ekonomska, socijalna, kulturna i dr.  prava svakog pojedinca. Ljudska su prava izbila na međunarodnu scenu u posljednja dva stoljeća, posebice zbog industrijalizacije, tehnološkog razvitka i humanističkih pokreta, afirmirajući osobito opće vrijednosti za koje se moraju primjenjivati standardi koje je usvojila međunarodna zajednica.