Izbori u Bosni i Hercegovini

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2018

Područje društvenih istraživanja je oduvijek bilo prezasićeno ideolo­gijskim presumcijama, a posebno u zemljama gdje je stanovništvo izmi­ješano, jer takve zemlje predstavlja­ju krizna žarišta. Danas je to područje Bosne i Hercegovine, jer se na tome pod­ručju ukrštavaju civilizacije (limes aeternitatis), vjere i načini privređi­vanja. Unutarnjim proturječnostima zato ovdje pridolaze i vanjski utje­caji, zatim pokušaji stranačkih inže­njeringa, što sve obezvređuje istin­sku demokraciju i svodi je na puku manipulaciju. Rasprodanim prvim izdanjem knjige “Izbori u Bosni i Hercego­vini” Zoran To­mić i Nevenko Herceg maksimalno su uspjeli prevla­dati sva ta ograničenja što dolaze sa strane i iz interesa takve politike….  Rukopis knjige Zorana Tomića i Nevenka Hercega Izbori u Bosni i Hercegovini predstavlja cjelovitu pravno-politološku studiju izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine kao i napose vrlo podrobnu raš­člambu izbora 1996. i 1997. godine i svih političkih pro­cesa koji su im prethodili. Knjiga ima sva obi­lježja znanstvene monografije i predstav­lja vrlo vrijedan izvorni i znanstveni rad. Rukopis je podijeljen na devet poglavlja uz dodatak koji čine svi relevantni izborni i drugi propisi. Na kraju je popis korištene litera­ture. prof. dr. Smiljko Sokol, Pravni fakultet u Zagrebu.

Izbori i izborna kampanja u Bosni i Hercegovini 2000. godine

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2018

… knjiga je metodološki podijeljena u dvije cjeline. U prvom dijelu knjige, obrađeni su lokalni i opći izbori odvojeno, a drugi dio odvojeno obrađuje način, sredstva i organizaciju predizborne kampanje. […] Ni sve, znanstveno neusporedivo razvijenije, zemlje ne mogu se pohvaliti sustavnim studijskim analizama svih izbornih ciklusa. Stoga ova studija zasigurno zaslužuje da bude objavljena.

 

Prof. dr. Mirjana Kasapović, Sveučilište u Zagrebu.

Politički odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2017

Fenomen odnosa s javnošću u politici još je uvijek nedovoljno istražen. Uz nedostatak odgovarajuće literature i istraživanja, problem je i u tome točno odrediti što se sve danas podrazumijeva pod političkim odnosima s javnošću. Jedna se skupina autora ograničava samo na odnose s javnošću političkih stranaka, dok druga ide znatno šire i u tome segmentu sagledava komunikaciju u državnim tijelima kao i stranačku komunikaciju. Zbog činjenice kako je teško, ili nemoguće, danas u političkom procesu odvojiti stranačku od komunikacije državnih tijela, i koncept odnosa sa javnošću u ovoj knjizi znatno je širi, a proširen je i na druga srodna područja. Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima diplomantima, a sadržaj knjige bit će od koristi i praktičarima u političkim odnosima s javnošću te političarima i novinarima.

Opća povijest novinarstva

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2016

Nijedan proces, nijedna pojava, nijedna djelatnost ne mogu se shvatiti bez poznavanja ishodišta, jer je sadašnjost kao zbilja samo rezultanta, sinteza onoga ispred i onoga kamo se ide. Povijest je zato zarana i označena kao “magistra vitae” (učiteljica života).Povijest su ljudi zato oduvijek cijenili, jer pametan čovjek uvijek se uči na pogreškama drugih, dok bedaci uče samo na svojoj vlastitoj koži. Naravno, povijest nije sve, jer svaka generacija mora učiniti slijedeći korak u pravcu opće strijele vremena. Ali da bi se moglo pravilno djelovati, u skladu s povijesnim zakonitostima i vektorima, nužno je shvatiti i prihvatiti vektor vremena, jer on služi kao orijentir za uspješno, etički ispravno i istinito djelovanje ljudi.

Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2016.)

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2016

Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige dr. sc. Zorana Tomića “Odnosi s javnošću: Teorija i praksa”. Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom, dopunjenom i izmijenjenom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja u ovom izdanju pojavljuju se i određene nove cjeline. Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnosa s javnošću. Zahvaljujući svojoj cjelovitosti knjiga je uvrštena kao obvezna literatura na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na više sveučilišta i visokih škola, poput: Zagreba, Sarajeva, Beograda, Skoplja, Podgorice, Mostara, Dubrovnika, Tuzle, Banja Luke, Splita, Osijeka, Zenice i dr.

Politički marketing: Načela i primjene

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2014

Autor daje teorijski okvir ali i praktične modele organiziranja, oblikovanja i provedbe moderne izborne kampanje. Treba istaknuti teme poput: planiranje i organizacija izborne kampanje, ciljevi, segmentiranje izbornog tijela, komuniciranje u kampanji, odnosi s medijima, upravljanje imidžom, upravljanje događajima, negativna kampanja, reklamna i promotivna sredstva i dr.

Teorije i modeli odnosa s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Autor je vrlo važnom području odnosa s javnošću pristupio interdisciplinarno. Koristeći se suvremenom svjetskom literaturom uspio je „izolirati“ ključne teorije i smjestiti ih u okvir koji će nedvojbeno imati važno mjesto, kako u teoriji odnosa s javnošću tako i u praksi.

PR Blog: Odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Riječ je o prvom tiskanom i drugom online izdanju knjige. Weblogovi ili popularno zvani blogovi već više godina, i kod nas, jedan su od najvećih trendova na internetu. Istina, razdoblje od 2001. do 2003. godine u svijetu se često zove “zlatno doba bloga”, jer je baš tih godina blog doživio svoju najveću popularnost. Weblogovi (internetski blogovi) nametnuli su se na sceni internetskih sadržaja zato što je ta tehnologija jednostavna i jako učinkovita za plasiranje osobnih (ili onih organizacije) stajališta u javnosti. Blog je, dakle, posebna vrsta web stranice koju kreira i održava osoba određenih, snažnih interesa, a koja želi svijetu predstaviti svoje ideje ili znanje. Autor je tekstove, tj. kolumne ili PR blogove, podijelio u nekoliko područja. Dominiraju PR kolumne i njih je oko 60 posto. Tu su tekstovi s područja političke komunikacije i političkog marketinga, politike, novinarstva odnosno komunikologije i dr. Knjiga je namijenjena prvenstveno akademskoj zajednici, studentima, stručnjacima i praktičarima u odnosima s javnošću (PR svijet), medijima (novinarima), ali i široj čitalačkoj publici koju zanima područje odnosa s javnošću.

Osnove političkog komuniciranja

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2012

Riječ je o najobuhvatnijem udžbeniku iz suvremenog političkog komuniciranja na hrvatskom, bosanskom i srpskom jezičkom području. Autor je informativno i iscrpno izložio sve relevantne teorijske i praktične aspekte političke komunikacije u suvremenim demokratskim političkim i društvenim sustavima.

Strategija izbornih kampanja

Knjige
Zoran Tomić, Besim Spahić, Ivica Granić
Synopsis
Zagreb - Sarajevo
Godina izdanja: 2008

Pred nama je sigurno najsveobuhvatnija knjiga, koja proučava gotovo sve segmente predizbornih, izbornih i post izbornih aktivnosti političkih stranaka u tzv. izbornom marketingu. Naslovljena kao „strategije izbornih kampanja„ knjiga trojice već renomiranih autora sa ovoga područja na preko tristopedeset stranica i kroz 34 poglavlja (od kojih je svako i cjelina za sebe), uz obimnu literaturu, sastavljenu od djela gotovo svih relevantnih inozemnih i autora s područja jugoistočne Europe (oko 500 bibliografskih jedinica) gotovo cjelovito objašnjava multikompleksnost zamisli i kreacije originalne strategije stranačkih izbornih kampanja, te njihovu operacionalizaciju do najsitnijih detalja i svakako, njihovog operativno-taktičkog vodjenje u vrijeme pred izbore, u vrijeme izbora, te u postizbornom/međuizbornom razdoblju.

Ova knjiga će sigurno koristiti svima onima koji se teorijski bave pitanjima političkog i stranačkog marketinga te izbornim kampanjama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ako i za jednu oblast važi ona latinska „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ onda je to politika, čiji su temeljni profilatori političke stranke i pokreti, od kojih se danas više nego ikad očekuje vrhunska izobrazba vodećih kadrova i stroga profesionalnost, mjerena i sankcioanirana demokratski izobraženim i profiliranim internim i eksternim javnostima.