Javno komuniciranje: Pravo i etika

Knjige
Zoran Tomić, Marko Sapunar, Marinko Jurilj, Slavica Juka
Sveučilište u Mostaru, Mostar
Godina izdanja: 2007

Suvremeno novinarstvo danas prožimaju dva susutava pravila. Jedan je pravni/zakonski, a drugi je etički. Oba sustava svakodnevno određuju rad redakcije  i pri tomu se djelomično međusobno preklapaju, a djelomično i dopunjuju. Oni određuju zakonski i etički ambijent u kojem djeluju suvremeni novinari. A nije to kroz povijest uvijek bilo tako. Ideja, a time i borba za zaštitu ljudskih prava i sloboda, stara je koliko formalno postoje organizirane ljudske zajednice. To potvrđuje da su ljudska prava i slobode najvažnija pitanja čovjekove egzistencije. Danas ih čine sva ona načela, norme i standardi koji jamče osobna, politička, ekonomska, socijalna, kulturna i dr.  prava svakog pojedinca. Ljudska su prava izbila na međunarodnu scenu u posljednja dva stoljeća, posebice zbog industrijalizacije, tehnološkog razvitka i humanističkih pokreta, afirmirajući osobito opće vrijednosti za koje se moraju primjenjivati standardi koje je usvojila međunarodna zajednica.

Osnove političkog komuniciranja [III. izdanje]

Knjige
Zoran Tomić
Poslovne komunikacije
Mostar
Godina izdanja: 2005

Tomićev čisti doprinos znanosti jesu i njegova osobna poimanja kategorija političke komunikacije, izbornih kampanja i izbornog marketinga. Korištenjem široke literature na domaćim i stranim jezicima, Tomić nedvojbeno mlađim kolegama, koji će se znanstveno ili praktično baviti stranačkom predizbornom djelatnosti, nudi bogatu riznicu bibliografskih izvora i web stranica, na koje se mogu osloniti. Istaknuo bih da Tomić među prvim bh. autorima uvodi u svijetu najkorišteniju Bi/tri/kvadri konkavnu, tzv. «Conjoint» analizu. I praktičare i teoretičare predizbornog marketinga uči kako djelovati, odnosno istraživati, a posebno novinare KAKO VREDNOVATI predizborne kampanje i njihove rezultate. Tomićev doprinos jesu i njegova empirijska istraživanja kanala komuniciranja, gdje i teoretičarima i praktičarima ukazuje na propuste zbog kojih su uz znatno veća utrošena sredstva imali slabije rezultate nego bi ih imali da su istraživali komunikacijske preferencije svojih birača, odnosno građana.

 

Prof. dr. Besim Spahić

Prilozi za povijest novinarstva Hrvata u Bosni i Hercegovini

Knjige
Zoran Tomić, Marko Sapunar, Iko Skoko
Centar za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Knjiga Hrvatska periodika u Bosni i Hercegovini od XVI. do XX. stoljeća nastala je kao potreba izučavanja povijesti novinarstva u Bosni i Hercegovini na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Građu za knjigu autori su crpjeli iz postojeće literature koja se bavi ovom problematikom u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pored literature autori se koriste bogatom građom koja je otkrivena intenzivnim i dugotrajnim istraživačkim radom. Najveći broj relevantnih dokumenata i periodike autori crpe iz Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, zatim iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, iz arhiva i knjižnica samostanâ na Humcu, Kreševu, Fojnici, Kraljevoj Sutjesci, Visokom, Mostaru, Širokom Brijegu i dr.

Pravna standardizacija javnog komuniciranja [II. izdanje]

Knjige
Zoran Tomić, Marko Sapunar
Centri za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Mostar/Zagreb
Godina izdanja: 2002

Knjiga autora obrađuje moralno-pravni aspekt suvremenog novinarstva. Time ova knjiga odgovara na izuzetno aktualno pitanje kako kultivirati i moralno-pravno standardizirati naše novinarstvo koje bi počivalo na novostima, istini i argumentaciji bez vrijeđanja, klevetanja i povrede osobnosti ljudi. Knjiga je pisana sa znanstvenim metodološkim instrumentarijem, jer joj je zadatak komparativnom analizom pokazati koje su to suvremene standardizacije i kako su one ostvarivane u razvijenim zemljama. U tom smislu ova će knjiga poslužiti kao sveučilišni kompendij studentima novinarstva, a i šire: svim novinarima, kako bi oni sami mogli taj standard implementirati u naše novinarstvo.

Pravna standardizacija javnog komuniciranja

Knjige
Marko Sapunar, Zoran Tomić
Godina izdanja: 2002

Knjiga autora obrađuje moralno-pravni aspekt suvremenog novinarstva. Time ova knjiga odgovara na izuzetno aktualno pitanje kako kultivirati i moralno-pravno standardizirati naše novinarstvo koje bi počivalo na novostima, istini i argumentaciji bez vrijeđanja, klevetanja i povrede osobnosti ljudi. Knjiga je pisana sa znanstvenim metodološkim instrumentarijem, jer joj je zadatak komparativnom analizom pokazati koje su to suvremene standardizacije i kako su one ostvarivane u razvijenim zemljama. U tom smislu ova će knjiga poslužiti kao sveučilišni kompendij studentima novinarstva, a i šire: svim novinarima, kako bi oni sami mogli taj standard implementirati u naše novinarstvo.

Opća povijest novinarstva

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2002

Nijedan proces, nijedna pojava, nijedna djelatnost ne mogu se shvatiti bez poznavanja ishodišta, jer je sadašnjost kao zbilja samo rezultanta, sinteza onoga ispred i onoga kamo se ide. Povijest je zato zarana i označena kao “magistra vitae” (učiteljica života).Povijest su ljudi zato oduvijek cijenili, jer pametan čovjek uvijek se uči na pogreškama drugih, dok bedaci uče samo na svojoj vlastitoj koži. Naravno, povijest nije sve, jer svaka generacija mora učiniti slijedeći korak u pravcu opće strijele vremena. Ali da bi se moglo pravilno djelovati, u skladu s povijesnim zakonitostima i vektorima, nužno je shvatiti i prihvatiti vektor vremena, jer on služi kao orijentir za uspješno, etički ispravno i istinito djelovanje ljudi.

Izbori i izborna kampanja u Bosni i Hercegovini 2000. godine

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2001

… knjiga je metodološki podijeljena u dvije cjeline. U prvom dijelu knjige, obrađeni su lokalni i opći izbori odvojeno, a drugi dio odvojeno obrađuje način, sredstva i organizaciju predizborne kampanje. […] Ni sve, znanstveno neusporedivo razvijenije, zemlje ne mogu se pohvaliti sustavnim studijskim analizama svih izbornih ciklusa. Stoga ova studija zasigurno zaslužuje da bude objavljena.

 

Prof. dr. Mirjana Kasapović, Sveučilište u Zagrebu.

Izborni marketing

Knjige
Zoran Tomić
Sveučilište u Mostaru, Mostar
Godina izdanja: 2000

U odnosu na kompleksnost i različitost definicija političkog marketinga, “marketing  koji prati kampanju” naziva se izborni marketing. Dakle, osnovna karakteristika izbornog marketinga je vremensko određenje. On prati izborni proces, kampanju kandidata ili stranaka. Izborni marketing primjenjuje se prilikom općinskih, gradskih, županijskih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora, pa i eventualno referenduma. On podrazumjeva aktivan pristup u kampanji u pravom smislu riječi. Završetkom izbornog procesa, odnosno izborom kandidata prestaje  izborni marketing i tada ponovno nastupa razdoblje redovnog marketinga, češće nazvanog “politički marketing.

Izbori u Bosni i Hercegovini

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 1998

Područje društvenih istraživanja je oduvijek bilo prezasićeno ideolo­gijskim presumcijama, a posebno u zemljama gdje je stanovništvo izmi­ješano, jer takve zemlje predstavlja­ju krizna žarišta. Danas je to područje Bosne i Hercegovine, jer se na tome pod­ručju ukrštavaju civilizacije (limes aeternitatis), vjere i načini privređi­vanja. Unutarnjim proturječnostima zato ovdje pridolaze i vanjski utje­caji, zatim pokušaji stranačkih inže­njeringa, što sve obezvređuje istin­sku demokraciju i svodi je na puku manipulaciju. Rasprodanim prvim izdanjem knjige “Izbori u Bosni i Hercego­vini” Zoran To­mić i Nevenko Herceg maksimalno su uspjeli prevla­dati sva ta ograničenja što dolaze sa strane i iz interesa takve politike….  Rukopis knjige Zorana Tomića i Nevenka Hercega Izbori u Bosni i Hercegovini predstavlja cjelovitu pravno-politološku studiju izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine kao i napose vrlo podrobnu raš­člambu izbora 1996. i 1997. godine i svih političkih pro­cesa koji su im prethodili. Knjiga ima sva obi­lježja znanstvene monografije i predstav­lja vrlo vrijedan izvorni i znanstveni rad. Rukopis je podijeljen na devet poglavlja uz dodatak koji čine svi relevantni izborni i drugi propisi. Na kraju je popis korištene litera­ture. prof. dr. Smiljko Sokol, Pravni fakultet u Zagrebu.

Osnove političkog komuniciranja: Priručnik za izborne djelatnosti

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 1997

Tomićev čisti doprinos znanosti jesu i njegova osobna poimanja kategorija političke komunikacije, izbornih kampanja i izbornog marketinga. Korištenjem široke literature na domaćim i stranim jezicima, Tomić nedvojbeno mlađim kolegama, koji će se znanstveno ili praktično baviti stranačkom predizbornom djelatnosti, nudi bogatu riznicu bibliografskih izvora i web stranica, na koje se mogu osloniti. Istaknuo bih da Tomić među prvim bh. autorima uvodi u svijetu najkorišteniju Bi/tri/kvadri konkavnu, tzv. «Conjoint» analizu. I praktičare i teoretičare predizbornog marketinga uči kako djelovati, odnosno istraživati, a posebno novinare KAKO VREDNOVATI predizborne kampanje i njihove rezultate. Tomićev doprinos jesu i njegova empirijska istraživanja kanala komuniciranja, gdje i teoretičarima i praktičarima ukazuje na propuste zbog kojih su uz znatno veća utrošena sredstva imali slabije rezultate nego bi ih imali da su istraživali komunikacijske preferencije svojih birača, odnosno građana.

 

Prof. dr. Besim Spahić